Go to content

Regulamin zakupów

§1 Postanowienia ogólne
1. Witryna www.blachmetal.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Właścicielem witryny jest: Blachmetal Karp Magdalena, ul. Świętej Jadwigi Królowej 43a, 37-300 Leżajsk, NIP: 6020048987, Regon: 366719182, e-mail: blachmetal@o2.pl, tel. +48 606 612575.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w ofertach lub wycenach są cenami brutto (zawierają podatek VAT) lub cenami netto (bez podatku VAT) w zależności od podanej w ofercie/wycenie informacji i kwalifikacji Klienta.
6. Towary dostępne w firmie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba , że zostało to jasno określone.

§2 Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej,
b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej,
c) telefonicznie na numery dostępne na stronie internetowej w zakładce Kontakt.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Firma potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Firma ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej lub ustalone przed lub w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez firmę.

§3 Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności przedpłata lub za pobraniem. Po potwierdzeniu przez firmę możliwości jest dostępny również odroczony termin płatności.
2. Ceny przesyłek określone są w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar firma wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej).
2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym firmy.

§5 Reklamacje
1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient po uzgodnieniu powinien odesłać do firmy, na koszt własny, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
2. Firma ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi firma.
4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6 Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży firmie, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Klient zwraca towar do firmy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, firma sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru firma zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej oraz w przypadku wykonywania indywidualnego towaru na zamówienie.

§7 Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od firmy materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8 Własność intelektualna
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej firmy (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody firmy.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej firmy.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie firmy.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
6. Firma uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
Back to content